Den uppförandekod som Arbesko beslutat om är baserad på FN:s Global Compact – och följer även Arbeskos kärnvärden – proaktiva, positiva och pålitliga.

Vi köper inte ovandelar från externa leverantörer – vi har ett eget dotterbolag i Brasilien, Oksebra do Brasil, som drivs i enlighet med svenska standarder för produktions- och miljökrav. Det innebär att vi iakttar alla socialförsäkringsbestämmelser gällande vår personal och tar hänsyn till natur- och miljöfrågor.

Arbesko-koncernen tolererar inte tvångsarbete, slavkontrakt (bonded labour) eller barnarbete. Utmärkta miljöprestanda är en mycket viktig framgångsfaktor i vår verksamhet. Våra miljöprestanda grundas på att vi följer alla miljölagar och miljöbestämmelser. Vi stöder och uppmuntrar ytterligare insatser genom att vi hjälper till att ta fram och genomföra internationellt erkända hanteringssystem och frivilliga åtaganden.

Miljöpolicy – På samma sätt har vi övergripande kunskaper om våra produkters livslängd och hur de används säkert, så att de kan utnyttjas fullt ut.

Arbesko AB har ett personalprogram för medarbetarna i Brasilien. Vi vill försäkra oss om att våra medarbetare har tillgång till utbildning och ekonomisk trygghet i enlighet med våra svenska värderingar och lagar. Det innebär till exempel att en medarbetare med bristande skolgång ges möjlighet att avsluta högstadiet och därefter beviljas en löneförhöjning.

Arbesko AB stöder gemensamma insatser av näringslivsorganisationer, arbetstagarorganisationer, organisationer som representerar det civila samhället, FN-organ och ledande aktörer inom forskning och den offentliga sfären som syftar till att uppfylla svenska bestämmelser (som i regel är mer långtgående) och globala bestämmelser.

Fotograf: Ulla-Carin Ekblom